پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

بلغم طبیعی

بلغم به دو قسم طبیعی و غیر طبیعی تقسیم می شود. بلغم طبیعی بخشی از اخلاط اربعه است و در عروق جریان دارد و هر وقت بدن دچار کم خونی شود طبیعت مدبره بدن این بلغمی که در رگ ها وجود دارد را بواسطه گرمای مناسبی که به آن می دهد آن را تبدیل به خون می کند و بدلِ خون تحلیل رفته قرار می گیرد.

پس بلغم طبیعی، شایستگى تبدیل به خون را در وقت مقتضى دارد. زیرا بلغم خون ناتمام پخته است و آن نوعى بلغم شیرین مى‌باشد. بلغم طبیعى بسیار سرد نبوده، بلکه نسبت به بدن انسان، اندکی سرد است و نسبت به دو خلط خون و صفراء نیز سرد مى‌باشد.