ما را دنبال کنید

حول

حَوَل یعنی احول شدن چشم، کج بینی، (غیاث )، لوچ شدن چشم، دوبین شدن، نزدیک بودن سیاهی چشم به سمت بینی یا بودن سپیدی در دنباله چشم و سیاهی در کنج آن.

در اصطلاح طب سنتی نیز، کج شدن چشم به علت یبوست و یا حرارت زیاد و یا بسیار نگاه کردن به یک طرف را حول گویند.