پیج اینستاگرام طبایع

حول

حَوَل یعنی احول شدن چشم، کج بینی، (غیاث )، لوچ شدن چشم، دوبین شدن، نزدیک بودن سیاهی چشم به سمت بینی یا بودن سپیدی در دنباله چشم و سیاهی در کنج آن.

در اصطلاح طب سنتی نیز، کج شدن چشم به علت یبوست و یا حرارت زیاد و یا بسیار نگاه کردن به یک طرف را حول گویند.