مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

مشتهی یا مشهی

مُشتَهی ؛ یعنی اشتها آور، آن چه برای خواستن غذا، طبع را تحریک کند.