پیج اینستاگرام طبایع

ضیق

ضیق یعنی 1) تنگ شدن، تنگی، سختی، تنگنا، مقابل وسیع  2) بخیل گشتن  3) تنگی حفرات و دریچه ها و مجاری مختلف بدن (از قبیل تنگی دریچه میترال، تنگی حالب، تنگی پیشاب راه)  4) شک که در دل گذرد.

ضیق حدقه:  تنگ شدن ثقبه (سوراخ، مردمک) عنبیه

ضیق صدر: انقباض و تنگی مجاری سینه

ضیق النفس: تنگی نفس، آسم

ضیق وقت: تنگی وقت، کمبود زمان