ما را دنبال کنید

ضیق

ضیق یعنی ۱) تنگ شدن، تنگی، سختی، تنگنا، مقابل وسیع  ۲) بخیل گشتن  ۳) تنگی حفرات و دریچه ها و مجاری مختلف بدن (از قبیل تنگی دریچه میترال، تنگی حالب، تنگی پیشاب راه)  ۴) شک که در دل گذرد.

ضیق حدقه:  تنگ شدن ثقبه (سوراخ، مردمک) عنبیه ضیق صدر: انقباض و تنگی مجاری سینه ضیق النفس: تنگی نفس، آسم ضیق وقت: تنگی وقت، کمبود زمان