پیج اینستاگرام طبایع

بثرات السعال (سعال)

سرفه ای که سبب آن برآمدن دانه های کوچک در ریه باشد را گویند.

سرفه و آن حرکت ریه است که بدان طبیعت اذیت را از ریه و اعضایی که متصل به آن است دفع می‌کند.