پیج اینستاگرام طبایع

اورام الاذن

ورمی که در بناگوش از بیرون صماخ (سوراخ گوش) ایجاد شود و  و در اکثر موارد خطرناک است و لذا رد کردن آن ممنوع است به جهت آنکه جای ریختن فضول ردی دماغیه است.