ما را دنبال کنید

عرق الریه

مقصود از عرق الریه نای حلقوم است.