فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

شدخ

شَدَخ در اصطلاح طب یعنی شکستن، سرشکستن، آنچه از درازا شکافته شود، اگر یک شکاف باشد، آن را شق گویند و اگر شکاف ها بسیار باشد، شدخ گویند.

اگر تفرق الاتصال در طول بود و اجزای او بسیار بود، آن را شدخ گویند. (ابن سینا، نگ. ملا فتح الله شیرازی، ۱۳۸۶: ۹۲، س۱۳) و آنچه (= تفرق الاتصال که) از گوشت و پوست اندر گذرد و به استخوان رسد، باشد که استخوان به دو پاره شود و باشد که خرد شود… و غضروف و عصب همچنین.

شدخ عضل: از هم باز شدن و گسیخته شدن