پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

سلاقه

آبی که از داروهای جوشانده گیرند را در اصطلاح طب، سَلاّقه گویند.