پیج اینستاگرام طبایع

سلاقه

آبی که از داروهای جوشانده گیرند را در اصطلاح طب، سَلاّقه گویند.