فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

داروی روغنی

داروی روغنی دارویی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﻮﻫﺮش ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺒﻮب (داﻧﻪﻫﺎ).