پیج اینستاگرام طبایع

داروی روغنی

داروی روغنی دارویی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﻮﻫﺮش ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺒﻮب (داﻧﻪﻫﺎ).