پیج اینستاگرام طبایع

انقباض انف

انقباض و کشیدگی در دو سوراخ بینی اطفال را گویند که چون نفس بکشد آن جمع می‌شود.