عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ظلمت بصر

ظُلمتُ بَصَر یعنی تاریکی دید، نقصان بینایی