پیج اینستاگرام طبایع

ظلمت بصر

ظُلمتُ بَصَر یعنی تاریکی دید، نقصان بینایی