پیج اینستاگرام طبایع

مبرح

مُبَرِح یعنی سخت، شدید، جانگداز، در مشقت و شدت اندازنده، به رنج درافکننده، اذیت و آزار رساننده و در طب صفت قولنج است.

مبرح قولنج: قولنج آزاردهنده و به همراه درد شدید.