پیج اینستاگرام طبایع

انتفاخ

بادکردگی غیر طبیعی، ماده ریحی (بادی) همراه با خارش که در عضو حادث می‌شود، اتساع و بزرگی عضوی در اثر گاز یا هوا.

انواع انتفاخ

انتفاخ الانف: به دلیل این نوع انتفاخ، بینی اطفال پر باد و کلفت می‌شود.

انتفاخ العین: زیاد شدن ماده سرد خلطی یا بادی در چشم که با خارش همره است.