پیج اینستاگرام طبایع

ابهام

انگشت ستبر و کوتاه دست یا پا انسان، انگشت شَست