عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ابهام

انگشت ستبر و کوتاه دست یا پا انسان، انگشت شَست