پیج اینستاگرام طبایع

اکتحال

چیزی را به چشم کشیدن. سرمه در چشم کشیدن.

اکتحال یا سرمه کشیدن، یکی از دستورات مستحبی اسلام و از سنت های مؤکد است که هم جنبه پیشگیری دارد و هم به عنوان درمان برخی بیماری ها معرفی شده است.