پیج اینستاگرام طبایع

بلغم زجاجی (شیشه ای)

بلغم زجاحی یا شیشه ای، بلغمی است غلیظ و تند و در چسبندگی و سنگینی به شیشه گداخته ای می ماند. این بلغم ممکن است ترش باشد و یا بی مزه و چنین به نظر می رسد که غلیظ و بی مزه این بلغم خام باشد یا خام گردد. این بلغم در ابتدا سرد بوده، نگندیده است و با چیزی نیامیخته، به حالت خفگی باقی مانده و غلیظ شده است و سردی آن بیشترگشته است.