پیج اینستاگرام طبایع

ذوالقرعتین

ذُوالقَرعتین نبضی است که دو تپش دارد و دو بار بر دست کوبیده می‌شود (علم النبض 24؛ القاموس 536؛ اغراض 91)، نوعی از نبض و زدن رگ ها که ابن سینا از آن تحت عنوان نبض دو زخمی یاد می‌کند و می‌گوید: «دو زخمی که به عربی ذوالقرعتین گویند نبضی است که هنوز حرکت پیشینش تمام نشده، دویّم آن فرا رسد»