پیج اینستاگرام طبایع

سم الساعه

سم الساعه لغتی عربی و مقصود سم و زهری است که زود می‌کشد.