فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

سم الساعه

سم الساعه لغتی عربی و مقصود سم و زهری است که زود می‌کشد.