پیج اینستاگرام طبایع

عرق النساء

عرق النساء رگی است که دچار درد مفاصل و ورم می گردد و این درد اگر در مفصل و رگ (سرین) به جهت عمق این مفصل و زیادیِ گوشت آن ناپیدا باشد، آن را درد و وَرَک (خاصره) خوانند و اگر پایین آید و تا ران و عضله ساق و دو پا امتداد پیدا کند، آن را عرق النسا خوانند. (ابن هندو، 1368، 130)

عرق النساء دردی است که از محل وَرَک (= استخوان سرین) شروع شده تا پایین ران می رسد یعنی از یک جا شروع شده و امتداد می یابد و گاهی به ساق و استخوان روی پاشنه پا و حتی انگشت کوچک پا هم می رسد. (خوارزمی، 1362: 158)، دلیل این درد، امتلای رگ از خون غلیظ فاسد سیاه و یا رطوبت های آبی که از خون جدا نشده و یا رطوبت های بلغمی خام می‌باشد.

[از منظر طب] عرق النساء از بیماری‌های اعصاب است که غالباًً در کمر بروز می‌کند و تا زانو و پا می‌رسد؛ سیاتیک.