عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ذوسنطاریای معوی

اسهال دموی (خونی) که از باز شدن رگی از رگ های داخلی امعاء ایجاد می‌شود را ذوسنطاریای معوی گویند.