پیج اینستاگرام طبایع

ذوسنطاریای معوی

اسهال دموی (خونی) که از باز شدن رگی از رگ های داخلی امعاء ایجاد می‌شود را ذوسنطاریای معوی گویند.