پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

امزجه

اَمزِجَه جمع مزاج است و در تعریف آن گویند: هرگاه اجزای ارکان با یکدیگر درآمیزند بنوعی که یکی در دیگری اثر کند و هر یکی تیزی دیگری رابحدی بشکند که در همۀ اجزا کیفیتی یکسان پیدا گردد این کیفیت ترکیب یافته را مزاج گویند. (ترجمه قانونچه).