پیج اینستاگرام طبایع

ذات الصدر

ذات الصدر یعنی تورم و آماس پرده حِجاب حاجِز؛ درد تشنج آور و خفقان آور در ناحیه سینه؛ درد پرده دیافراگم؛ ورمی که در پرده قسمت کننده سینه به دو نصف (پرده دیافراگم)، ایجاد شده و فرد مبتلا از دهانه بالای معده تا ثقبه منخر (سوراخ بینی) آن را احساس می‌کند، گویی سوزن به آن قسمت فرو می‌کنند و وی نمی‌تواند سر خود را بالا یا پایین کند و نیز نمی‌تواند به پشت یا پهلو بخوابد.

صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: ذات الصدر نزد پزشکان ورمی است که در پرده ای که سینه را دو نیمه کند و در طرفی که بر جانب شکم واقع شده باشد،  حادث می‌شود. پس اگر در جانبی که بر پشت سر واقع شده باشد عارض شود آن را ذات العرض گویند.