پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

قصبه کبری

قصبه کبری یعنی درشت نی که در طرف انسی ساق پا واقع و آن را جسمی و دو سر است. جسم آن سه سطح و سه کنار دارد که در اسم با سطوح و کنارهای عظم و عضد و قصبه‌ صغری مشابهند.