پیج اینستاگرام طبایع

نفض

نفض در اصطلاح طب یعنی لرزش ناشی از تب.