پیج اینستاگرام طبایع

بواسیر ریحی (ریح بواسیر)

در عرف پزشکان بادی است غلیظ که خارج شدن آن سخت باشد و دردی را مانند درد قولنج عارض شود که گاه در پشت و گاه در شراسیف (سر استخوان های پهلو که سوی شکم باشند) و اطراف کلیه بروز کند و گاه باشد که در خصیتین (بیضه ها) و شرم و حوالی نشیمنگاه عارض گردد. (از کشاف اصطلاحات الفنون ).