پیج اینستاگرام طبایع

دماغ

مقصود از دماغ در متون طب سنتی، مغز سر و مخ است، ماده ای که در میان جمجمه قرار دارد. البته بینی هم گفته می شود اما بیشتر مقصود مغز سر است.