پیج اینستاگرام طبایع

بحوحه صوت (بحه صوت)

به گلو گرفتگی و خشونت و درشتی آواز دچار شدن که دلیل آن ریختن مواد غلیظ در مجاری آن است خواه دموی یا بلغمی باشد.