پیج اینستاگرام طبایع

حس ذوق

حس ذوق یا حس ذائقه یکی از حواس پنچ گانه و به معنای حس چشائی.حس آزمودن طعم و مزه چیزی است.