پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

طارد الریاح

طاردُ الرّیاح مترادف کاسر الریاح و به معنای دفع کننده بادها یا همان بادشکن است. ادویه ای که گازها ایجاد شده داخل روده ها را دفع کند.