پیج اینستاگرام طبایع

مفشی

مُفَشّی؛ مترادف کاسر الریاح و به معنای بادشکن،یعنی هر آنچه که ریاح جمع شده را متفرق ساخته، قابل دفع کند.

 ﻋﺒﺎرت است از دارویی ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮمی و ﺧﺸﻜﺎﻧﻴﺪن ﺑﺎدی ﻛﻪ در ﺟﺎیی از اﻧﺪامﻫﺎ ﺟﻤﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ رﻗﻴﻖ و ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج راه ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﺨﻢ اﺳﭙﻨﺪ.