مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

بطن

شکم انسان یا حیوان و درون و میان هر چیز را بطن گویند.

بطن القلب: بطن راست و چپ قلب، برخی از پزشکان قدیم، دهلیز را هم جزو بطن ها شمرده اند.