پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

دهنیت

دُهنیت مترادف با دسومت و به معنی چربش و چربی است، چربی و روغن خواه نباتی خواه حیوانی، قسمت روغنی و چربی ماده را نیز دهنیت گویند.