پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ذات العرض

ذات العرض ورمی است که در سمت فقرات پشت ایجاد می‌شود و فرد دردی در میانه شانه های خود احساس می‌کند و به همین دلیل نمی‌تواند به پشت بخوابد.