پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

انجراد

کوتاه و تنک شدن مو را در اصطلاح طب سنتی، انجراد گویند.