پیج اینستاگرام طبایع

انجراد

کوتاه و تنک شدن مو را در اصطلاح طب سنتی، انجراد گویند.