پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

جالی

پاک کننده، زداینده، به اصطلاح اطبا دارویی که موجب تحریک رطوبات جامده شده و رطوباتِ لزج شده و جامدی را که بر سطحِ عضو و منافذ آن جای گرفته را نابود می سازد. ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻋﺴﻞ آب (ﻣﺎءاﻟﻌﺴﻞ). 

ﻫﺮ داروی ﺟﻨﺒﺎﻧﻨﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺎصیتی ﻛﻪ دارد ﻣﻠﻴﻦ ﻣﺰاج اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻮت اﺳﻬﺎل دادن در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﺗﻠﺦ ﻣﺰه ای ﺣﺘﻤﺎً زداﻳﻨﺪه و جالی است.