پیج اینستاگرام طبایع

فخذ

فَخذ که جمع آن افخاذ می‌باشد به معنی ران، بر ران کسی زدن یا شکستن ران کسی است.