فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

عضد

بازو، ساعد، قسمتی قسمتی ازدست مابین شانه و آرنج و آن از مرفق و آرنج است تا کتف استخوان عضد: استخوان بازو