پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

عضد

بازو، ساعد، قسمتی قسمتی ازدست مابین شانه و آرنج و آن از مرفق و آرنج است تا کتف

استخوان عضد: استخوان بازو