مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

عشا

عَشا در اصطلاح طب یعنی شب کوری، آن است که چشم در روز ببیند و در شب نبیند و «اسباب شب کوری، غلیظیِ روح باصره (قوه باصره، بینایی) است و تریِ مجرا چشم و غلیظیِ رطوبت بیضیه (رطوبت مائی) و پیوسته اندر آفتاب بودن.» (جرجانی، ۱۳۸۵: ۵۳۸؛ نیزنگ. اخوینی بخاری، ۱۳۷۱: ۲۸۳) ابن سینا گوید: این مرض بیشتر عارض چشم های اکحل (سیاه چشم) می‌شود نه ازرق (کبود، نیلگون،آبی) (ابن سینا، ۱۴۱۱: ۳ (۱)/ ۲۰۵).

در حالت کلی و به طور خلاصه، سبب شب کوری، بالا رفتن بخارهای غلیظ به دماغ و چشم است.