ما را دنبال کنید

عروق دقیق

عروق دقیق به معنای رگ های باریک است.