پیج اینستاگرام طبایع

عطوس (عطوسات)

عَطوس که جمع آن عطوسات است یعنی عطسه آورنده، و در اصطلاح طب مقصود ادویه یا دارویی است که عطسه آور باشد، دوایی که به قوت خود حرارت و نفوذ خود مواد دماغی (مغزی) را به طرف بینی تحریک نماید و به عطسه دفع سازد. داروهایی که در بینی دمند تا انسان را به عطسه وادارد. (از بحر الجواهر).