پیج اینستاگرام طبایع

تصعید

در اصطلاح طب سنتی، تصعید یعنی آنچه را که به واسطه آتش اجزای آن را بخار نموده و قسمت لطیف آن را جدا کنند.

اجزای لطیف و قابل تبخیر داروها را با تابیدن آتش از میان دیگ و یا قرع به سرپوش آن رسانیدن و منجمد ساختن (ناظم الاطباء) را تصعید گویند.