پیج اینستاگرام طبایع

هاضم

هاضِم: هضم کننده و گوارنده طعام، دوایی است که غذا را مشابه به اخلاط خوب و نیکو برای تغذیه ی بدن درآورد. سپس اخلاط را مشابه به بدن نماید.

اینکه می‌گویند این طعام هاضم است، یعنی شکننده و ریزنده است در معده. (آنندراج ).

در اصطلاح پزشکان، داروئی است که جهت سرعت انضاج در غذا هنگام انجام عمل حرارت غریزی مفید باشد (کشاف اصطلاحات الفنون).

چیزی که برای هضم غذا مفید باشد (قانون ابوعلی ، کتاب دوم ص 149).

آنچه اعانه طبیعت بر طبخ و گذرانیدن غذا و خلط کند و سبب قبول هضم او شود، مثل مصطکا.