پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

بشاعت

بَشاعت یعنی ۱) بی طعم و بی مزه شدن طعام ۲) ناخوش شدن از خوردن غذای بدمزه ناخوش شدن ۳) طعمی مرکب از تلخی و قبض ۴) بدمزه و بد بوی گردیدن دهان از خلال و مسواک نکردن