پیج اینستاگرام طبایع

صدر

صَدر در اصطلاح طب یعنی سینه، قفسه سینه