ما را دنبال کنید

صدر

صَدر در اصطلاح طب یعنی سینه، قفسه سینه