مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

ابخره

اَبخَرِه: ج بخار، بخارها