پیج اینستاگرام طبایع

ابخره

اَبخَرِه: ج بخار، بخارها