پیج اینستاگرام طبایع

عضل ماضغین

عضل ماضغین اصطلاحی عربی و به معنی ماهیچه های جَوِشی یا عضلات مضغ یا ماضغه یا به عبارتی عضلات جونده است؛ عضلاتی که در عمل جویدن نقش دارند و به جویدن رستنی‌های خوراکی کمک می‌کنند.