پیج اینستاگرام طبایع

دلوک

دلوک در اصطلاح طب سنتی به معنی مالیدن است، مالیدن بر پوست و بدن؛ آنچه چون خطمی و روغن و چیزهای خوش بو بر تن مالند(تحفه حکیم مؤمن)؛ آنچه بر تن مالند از طیب و دارو و جز آن (از اقرب الموارد)، و همچنین طبق کتاب مخزن الادویه، مراد از دلوک، آنچه از سفوفات (داروی کوفته و بیخته شده) است که با انگشت بر دندان و غیر آن بمالند.