پیج اینستاگرام طبایع

مشرف

شُرَف یعنی کنگره‌ها، کنگره های کوشک و در ادویه آنچه در اطراف زواید برآمدگی داشته باشد را مشرف نامند، مانند سر انار