فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

مشرف

شُرَف یعنی کنگره‌ها، کنگره های کوشک و در ادویه آنچه در اطراف زواید برآمدگی داشته باشد را مشرف نامند، مانند سر انار