پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

رسغ

رُسغ در متون مختلف طب در چندین معنا کاربرد دارد 1)مچ دست یا مچ پاى ستور 2) پیوندگاه کف دست و پا به ساق 4) استخوان های خرد مچ ودست و پا 5) مفصل میان کف و ساعد 6)سستی و فرو هشتگی دست و پای ستور