فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

رسغ

رُسغ در متون مختلف طب در چندین معنا کاربرد دارد ۱)مچ دست یا مچ پاى ستور ۲) پیوندگاه کف دست و پا به ساق ۴) استخوان های خرد مچ ودست و پا ۵) مفصل میان کف و ساعد ۶)سستی و فرو هشتگی دست و پای ستور