ما را دنبال کنید

رسغ

رُسغ در متون مختلف طب در چندین معنا کاربرد دارد ۱)مچ دست یا مچ پاى ستور ۲) پیوندگاه کف دست و پا به ساق ۴) استخوان های خرد مچ ودست و پا ۵) مفصل میان کف و ساعد ۶)سستی و فرو هشتگی دست و پای ستور